גיליון 6114 עמוד 1 מתאריך 29/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באב התש״ע    6114    29 ביולי 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4070

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................4175