גיליון 6115 עמוד 1 מתאריך 01/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באב התש״ע    6115    1 באוגוסט 2010

עמוד


עמוד

מינוי ממלאת מקום לנציג מנהל מינהל התכנון

במועצה הארצית לתכנון ולבניה............................... 4190

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית לפי חוק היטלי

סחר ואמצעי הגנה........................................................... 4190

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 4190

הסמכות לפי חוק החומרים המסוכנים.............................. 4190

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 4191

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של מרכז יצחק

רבין לחקר ישראל............................................................. 4191

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

לפי חוק לשכת עורכי    הדין........................................... 4191

הודעה בדבר עיכוב השעיה לפי החוק האמור.............. 4193

הודעות בדבר הוצאת חברים לפי החוק האמור............ 4193

הודעה בדבר זיכוי חבר לפי החוק האמור........................ 4193

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית רמלה.................... 4193

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 4194

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (תמרה).................. 4194

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 4194

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 4195

הודעות מאת הציבור................................................................ 4195