גיליון 6116 עמוד 1 מתאריך 05/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באב התש״ע    6116    5 באוגוסט 2010

עמוד

הודעה על תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא ועלתקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא, לשנת 2010 לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) .............................................................................. 4198

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים),

חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק הדרכים (שילוט), חוק לסילוק ולמיחזור

4200


4201

4202

4203

4204

4204

4205 4214

4251

4252 4267


צמיגים וחוק שמירת הסביבה החופית.........................................................

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים המסוכנים, חוק המים, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), חוק למניעת מפגעים, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, חוק שמירת הסביבה

החופית ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק).............................................

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה..................................................

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים..................................................

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים...............................................................

הודעה על תפיסת טובין לפי חוק מס ערך מוסף......................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................................................

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) וחוק התכנון והבניה.................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...........................................................

הודעות מאת הציבור...........................................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל..................................................................