גיליון 6117 עמוד 1 מתאריך 05/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


כ״ה באב התש״ע    6117    5 באוגוסט

עמוד

הודעה בדבר גריעת משרה מרשימת המשרות

המנויות בתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים).. . 4270 הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 4270

הודעה בדבר כהונת שני רבני עיר (קרית אתא) ........... 4270

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 4270

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)...................................................................

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם ....

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית יקנעם עילית....

הודעה על מינוי ועדת ערר (כפר סבא)..............................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

4271

4271

4275

4275

4275