גיליון 6118 עמוד 1 מתאריך 10/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ל׳ באב התש״ע    6118    10 באוגוסט 2010

עמוד

הודעה בדבר שינוי בתקנים...................................................................4274

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................................4274

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות ................................................4275

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................................................4277

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי...............................................................4283

הודעה מאת הכונס הרשמי...................................................................4283

4283 .


הודעות מאת הציבור____