גיליון 6118 עמוד 2 מתאריך 10/08/2010הודעה בדבר שינוי בתקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מודיע, התאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-

11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכויותיו לפי

סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 517 - מזרנים מגומי ספוגי, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה ממרס 1964;

ת׳׳י 1229 חלק 1 - פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: לוחות, גיליון תיקון מס' 2 מיוני 2010 למהדורה מספטמבר 1984 ולגיליון תיקון מס' 1 ממרס 1988;

ת׳׳י 1229 חלק 2 - פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה ממרס

1988;

ת׳׳י 1229 חלק 3 - פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: קצף פוליאורתן מותז, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה מספטמבר 1988;

ת׳׳י 4018 חלק 1 - צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים: סדרה מטרית - צינורות, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה מדצמבר 2009;

ת׳׳י 5352 חלק 1 - צינורות ואבזרים מפלסטיק - מערכות צנרת פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים - סדרה מטרית -דרישות: צינורות, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2010 למהדורה מאוגוסט 2009.

י׳׳ח בתמוז התש׳׳ע )30 ביוני 2010(

(חמ 3-96(

דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ח, עמ' 22.

הודעה בדבר קביעת תקנים

לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-

1953', כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

סעיף 6)א( לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

ת׳׳י 26 חלק 3 - בדיקות בטון: דוגמות בטון לבדיקת חוזק - צורה מידות, הכנה, ואשפרה, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיוני 1985 וגיליונות התיקון מינואר 1992 ומיוני 2007;

ת׳׳י 26 חלק 4.1 - בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק לחיצה, מיוני 2010 בא במקום ת׳׳י 26 חלק 4 מיוני 1985 וגיליון התיקון ממאי 1994;

ת׳׳י 26 חלק 4.2 - בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק כפיפה, מיוני 2010 בא במקום ת׳׳י 26 חלק 4 מיוני 1985 וגיליון התיקון ממאי 1994;

ת׳׳י 26 חלק 4.3 - בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק מתיחה לא ישירה, מיוני 2010 בא במקום ת”י 26 חלק 4 מיוני 1985 וגיליון התיקון ממאי 1994;

ת׳׳י 961 חלק 12.3 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבא עד 16 אמפר למופע), מיוני 2010 בא במקום ת׳׳י 1902 חלק 2 מדצמבר 2002;

ת׳׳י 961 חלק 12.5 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינוי מתח, תנודות מתח והבהובים (fliker) במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים, מיוני 2010 בא במקום ת׳׳י 1902 חלק 3 מנובמבר 2001;

ת׳׳י 1124 חלק 2 - אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: גומי מגופר, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיוני 2000;

ת׳׳י 1124 חלק 3 - אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: אלסטומרים תרמופלסטיים, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיוני 2000;

ת׳׳י 1124 חלק 4 - אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: חומרים תאיים של גומי מגופר, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיוני 2000;

ת׳׳י 1124 חלק 5 - אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים ונקזים: אלמנטי אטימה מפוליאורתן יצוק, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיוני 2000;

ת׳׳י 1358 חלק 1 - מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות

-    המערכת, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיולי 1998 וגיליון התיקון מאפריל 2001;

ת׳׳י 1525 חלק 3 - ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות, מיוני 2000;

ת׳׳י 4468 חלק 2 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ-100 מ׳׳ק, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מיולי 2002;

ת׳׳י 6049 - שקיות נשיאה, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 1 - מערכת גדר התרעה: כללי - רמת אבטחה 2, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 2 - מערכת גדר התרעה: יחידות קצה - כללי

-    רמת אבטחה 2, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 3 - מערכת גדר התרעה:    תקשורת ואבטחת

מידע - התקנת דגם ובדיקתו, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 4 - מערכת גדר התרעה: מוקד בקרה - רמת אבטחה 2 - כללי, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 4.21 - מערכת גדר התרעה: מוקד בקרה - מערכת בקרה ממוחשבת (מב׳׳מ) לרמת אבטחה 2, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 2.21 - מערכת גדר התרעה: יחידת קצה - קטעים בלא מעבר בגדר - רמת אבטחה 2, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 2.22 - מערכת גדר התרעה - יחידת קצה: מעבר אדם ורכב - רמת אבטחה 2, מיוני 2010;

ת׳׳י 6000 חלק 2.23 - מערכת גדר התרעה: יחידת קצה - מעברי בעלי חיים ומים - רמת אבטחה 2, מיוני 2010;

ת׳׳י 9004 - ניהול להצלחה בת-קיימה של ארגון - גישת ניהול איכות, מיוני 2010 בא במקום המהדורה מנובמבר 2001;

ת׳׳י 11064 חלק 1 - תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות תכן של מוקדי בקרה, מיוני 2010;

ת׳׳י 11064 חלק 2 - תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות ארגון מערכת החדרים במוקד בקרה, מיוני 2010;

ילקוט הפרסומים 6118, ל' באב התש״ע, 10.8.2010 4274