גיליון 6119 עמוד 1 מתאריך 10/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' באב התש״ע    6119    10 באוגוסט 2010

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע)...... 4289

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002י, ולאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי חברות כרטיסי אשראי: י ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 476.

ילקוט הפרסומים 6119, ל' באב התש״ע, 10.8.2010 4289