גיליון 6120 עמוד 1 מתאריך 11/08/2010ילקוט הפרסומים

א' באלול התש״ע


6120


11 באוגוסט 2010


עמוד

צו הרחבה בענף הבניין לפי חוק הסכמים קיבוציים................................................ 4290

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן.........................................................4323

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן................................................ 4328

הודעות מאת הציבור.........................................................................4332