גיליון 6120 עמוד 2 מתאריך 11/08/2010צו הרחבה בענף הבניין

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7009/2010) מיום ו' בשבט התש׳׳ע (21 בינואר 2010) בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, (להלן - ההסכם) וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים (כהגדרתם בהסכם) בענף הבניין בישראל.

כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף 31 לחוק כי צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים קודמים בענף הבניין - בטלים.

תוספת ההוראות המורחבות

הסעיף

בהסכם

6. הגדרת מונחים

ב.    ״מעביד״ - כל מעביד בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או עבודות ציבוריות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או צמ״ה לרבות כמנוי בסעיפים 45 ו-46 לספר הסיווג האחיד לשנת 1993, אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על כל סעיפי המשנה שלהם.

ג.    ״עובד״ - כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה (כהגדרת המונח בצו זה) המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

ד.    ״מנהל עבודה״ - כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד העבודה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

ה.    ״ציוד מכני הנדסי״ - מכונה המיועדת או המשמשת לבנייה הנדסית לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, ולרבות טרקטור לרבות ציוד עזר לאלה ואבזריהם (להלן גם - ״צמ״ה״) והכל כפי שנקבע בחוק רישום הנדסי, התשי״ז-1 21957, ובתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט-31959.

ו.    ״מעביד בתחום השיפוצים״ - מעביד שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים.

ז.    ״עובד שיפוצים״ - עובד כהגדרתו לעיל, המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעביד בתחום השיפוצים.

ח.    ״אתר בנייה״ - מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או עבודה מסוג אחר כמפורט בהגדרה מעביד לעיל.

ט.    ״שכר תעריפי״ - השכר הנקוב בטבלאות שכר העבודה בצו זה לעובדים, לעובדי שיפוצים ולמנהלי עבודה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

י. ״שכר מבוטח״ - הוא השכר שבגינו ישולמו תשלומים לקופות גמל שונות ו/או קרן ביטוח - כמפורט בצו זה להלן. השכר המבוטח לא יפחת, בשום מקרה ובשום מועד לאחר חתימת צו זה, מהשכר התעריפי לעובד (ומנהל עבודה) והשכר התעריפי לעובד שיפוצים, לפי העניין, כפי שיתעדכן מעת לעת ולפי דרגת העובד כפי שתהיה במועד תשלום השכר.

להסרת ספק, הגדרת השכר המבוטח בצו זה אינה באה למעט ו/או לפגוע בשכר המבוטח של עובד קיים ערב חתימת צו זה.

יא. ״ותק״ - ותק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

יב. ״ותק ענפי״ - הוותק הכולל והמצטבר של עובד או עובד שיפוצים או מנהל עבודה בענף הבנייה בישראל אצל כל המעבידים כהגדרתם לעיל אצלם הועסק.

יג. ״הוכחת הוותק״ - אישור מקרנות פנסיה ו/או מהמעביד/ים הקודמ/ים ו/או תלושי שכר ו/או טופסי 106 ו/או אסמכתאות מרשויות המס ו/או המוסד לביטוח לאומי.

יד. ״נציגות עובדים״ - ועד עובדים במקום העבודה.

ג. שעות העבודה

8. שבוע העבודה

שבוע העבודה בענף הבניין יהיה בן 42 שעות.

שבוע העבודה יהיה בן חמישה או שישה ימים בשבוע, כמקובל במקום העבודה ערב חתימת צו זה.

ילקוט הפרסומים 6120, א' באלול התש״ע, 11.8.2010 4314

1

י ס׳׳ח התשי״ז, עמ' 63.

2

   ס״ח התשי״ז, עמ' 145.

3

   ק״ת התשי״ט, עמ' 1175.