גיליון 6121 עמוד 1 מתאריך 12/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באלול התש״ע    6121    12 באוגוסט 2010

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4338

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 4338

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין........................................ 4338

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין................................. 4338

קביעת רשימת שמאים מכריעים.......................................... 4338

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ולפי חוק בתי

דין מינהליים...................................................................... 4338

הארכת מינוי יושבי ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), ולפי חוק בתי דין מינהליים.... 4338 הארכת מינוי יושבי ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ולפי חוק

בתי דין מינהליים............................................................. 4339

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)................................. 4339

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה).................................................... 4339

הודעה (מס' 2) בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס

ערך מוסף............................................................................. 4339

הודעה על סיום שביתת עובדים במערכת בתי המשפט. 4339

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 4339

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין.................... 4340

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה............................................................................. 4340

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 4340

הודעות על ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין............. 4341

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 4343

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של הטכניון

- מכון טכנולוגי לישראל.............................................. 4343

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 4343

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4343

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה....................................................... 4345

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4345

הודעות מאת הציבור................................................................ 4361