גיליון 6121 עמוד 2 מתאריך 12/08/2010הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י״א באב התש׳׳ע )22 ביולי 2010( ועל שובו ביום י׳׳ד באב התש׳׳ע )25 ביולי 2010(. כ׳׳א באב התש׳׳ע )1 באוגוסט 2010( )חמ 1300—3(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התשכ״ד, עמ' 118.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965, כי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ^76)0)10( לחוק האמור, אישרה תכניות מיתאר ארציות אלה: )1( תכנית מיתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים -תמ״א/23/א/4;

)2( תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - תת״ל13ג -מחלף יגור, מפגש דרכים 70-75-752.

י' באב התש״ע )21 ביולי 2010( )חמ 697—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 117)א( לחוק המקרקעין, התשכ״ט-11969, אני ממנה את יעל ליבוביץ, ת״ז 029092560, למפקחת על רישום מקרקעין וקובע, כי אזור סמכותה יכלול את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום מקרקעין.

כ״ג באב התש״ע )3 באוגוסט 2010( )חמ 295—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 259.

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116)0 לחוק המקרקעין, התשכ״ט-11969, אני מסמיך את איתמר שמעוני, ת״ז 33863945, רכז )בוחן עסקאות מקרקעין( נתניה, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה. כ״ג באב התש״ע )3 באוגוסט 2010( )חמ 295—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 259.

קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965 )להלן - החוק(, ועל פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק, אני קובע כי ברשימת שמאי המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים2, ייכללו אבישי זיו, ת״ז 023529456, וגבע בלטר, ת״ז 027808575, לתקופה של עשר שנים, החל ביום ה' באלול התש״ע )15 באוגוסט 2010(. כ״ג באב התש״ע )3 באוגוסט 2010( )חמ 3530—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307; התשס״ח, עמ' 632.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 3036.

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ״ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ״ב-11962 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט שלמה לבנוני3, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר, לפי החוק, במחוז חיפה, החל ביום ו' באלול התש״ע )16 באוגוסט 2010(.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ח' באב התש״ע )19 ביולי 2010( )חמ 810—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ב, עמ' 96.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י״פ התשס״ז, עמ' 4095.

הארכת מינוי יושבי ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש״י-11950 )להלן - החוק(, סעיפים 5)א( ו-)ב(, ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינוים של שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה ליושבי ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה, החל ביום ו' באלול התש״ע )16 באוגוסט 2010(: השופט יעקב וגנר3, סגן נשיא השופטת ישראלה קראי-גירון-גרינבוים3 השופטת אילת דגן3 תוקף המינוי לשלוש שנים.

ח' באב התש״ע )19 ביולי 2010( )חמ 321—3(

יעקב נאמן

-    שר המשפטים

1    ס״ח התש״י, עמ' 162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י״פ התשס״ז, עמ' 4094.
ילקוט הפרסומים 6121, ב' באלול התש״ע, 12.8.2010 4338