גיליון 6122 עמוד 1 מתאריך 15/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באלול התש״ע    6122    15 באוגוסט 2010

עמוד


עמוד

מינוי נציגת מועצת הפסיכולוגים והסתדרות הפסיכולוגים

למועצת הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 4372 מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי נפגעי

גזזת........................................................................................ 4372

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק מניעת זיהום הים ממקורות

יבשתיים ופקודת בריאות העם .................................. 4373

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח, רכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)........................................................... 4373


הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 4370

מינוי הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי חוק

שירות המדינה (מינויים).............................................. 4370

מינוי סגן נשיא בבית דין לעבודה....................................... 4370

הודעה על גמר כהונתו של שופט בבית משפט.............. 4370

מינוי רשמת בבית משפט......................................................... 4370

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 4370

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 4371

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים............................................................................... 4371

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 4371

מינוי והארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר.............................. 4371

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות וועדות

שחרורים מיוחדות - קציבה לפי החוק האמור...... 4372

הודעות על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי 4372 מינוי יושב ראש ועדת המשמעת לפי חוק העובדים

הסוציאליים........................................................................ 4373

מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................ 4373

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) 4374

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירות הסעד......... 4374

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ............................. 4374

מינוי מפקח עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה.. 4374 הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות התעופה 4374 הסמכת אחראי לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי

ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)............ 4374

הסמכת אחראי לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות

בשירות לאומי בהתנדבות).......................................... 4375

מינוי ממונים למועצות דתיות (אור עקיבא, אליכין,

טירת הכרמל, קרית מוצקין).......................................... 4375

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה ברשויות מקומיות

מסוימות ............................................................................... 4375

מינוי רופאים וטרינרים ממשלתיים לפי פקודת מחלות

בעלי חיים............................................................................ 4376

מינוי יושב ראש מועצת הצמחים........................................ 4376

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים ופקודת בריאות העם.. 4376

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 4376

מינוי ממוני סביבה לפי תקנות בריאות העם (תקני

איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים).............. 4377

הודעה בדבר מינוי למשרת חשב הכנסת לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)............................................... 4377

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 4377

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4378

הודעות מאת הציבור................................................................ 4380

תיקון טעות