גיליון 6123 עמוד 1 מתאריך 16/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באלול התש״ע    6123    16 באוגוסט 2010

עמוד    עמוד

מינוי ועדה והענקת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה    הודעה בדבר הרכבת מועצה דתית דרוזית לפי תקנות

וחוק הממשלה................................................................... 4394    העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית)............. 4394

הודעה על מקום מושב בית דין לפי חוק בתי דין מינהליים    הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2010 לפי תקנות

וחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים    רואי חשבון.......................................................................... 4395

לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות הקבע) 4394 הודעות מאת הציבור................................................................ 4396