גיליון 6125 עמוד 1 מתאריך 17/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באלול התש״ע    6125    17 באוגוסט 2010

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה................... 4454

מינוי יושב ראש ועדת ערר, יושב ראש מותב וראש בית דין לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות

קבע) וחוק בתי דין מינהליים....................................... 4454

מינוי חברי ועדת ערר לפי החוקים האמורים.................. 4454

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 4454

עמוד

הארכת מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני

הגדול.................................................................................... 4454

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים............ 4454

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת

הפרק השביעי.................................................................... 4456

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4456

הרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים............................... 4456

הסמכה לפי החוק האמור........................................................ 4456

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4456