גיליון 6127 עמוד 1 מתאריך 19/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באלול התש״ע    6127    19 באוגוסט 2010

עמוד

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 4514

תיקון מינוי לפי חוק בית הדין לעבודה............................. 4514

מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות


לחיילים בשירות קבע) וחוק בתי דין מינהליים... 4514 הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 4514

הארכת מינוי חבר לוועדת ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 4514

הארכת מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים.............................................................................. 4514

עמוד

הארכת מינוי חברים בוועדת עררים לפי חוק הפיקוח

על מצרכים ושירותים וחוק בתי דין מינהליים.... 4515 הארכת מינוי יושבת ראש לוועדה למתן היתרים לפי חוק

שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)................... 4515

מינוי ועדה ממליצה לעניין חוקרי הוצאה לפועל......... 4515

מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 4515

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות............................................... 4515

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................ 4515

הודעה לפי סעיף 64ה לחוק הפטנטים................................ 4515

הודעות מאת הציבור................................................................ 4515