גיליון 6128 עמוד 1 מתאריך 23/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באלול התש״ע    6128    23 באוגוסט 2010

עמוד

הרשאות והיתרים לגילוי ידיעות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה

(טובין ושירותים) ופקודת המכס................................. 4518

מינוי פקידי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה)............... 4518

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך...................... 4518

הרשאות לגילוי ידיעות לפי פקודת מס הכנסה............. 4518

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת לפי תקנות

העסקת נכי מלחמה......................................................... 4519

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 4519

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 4519

הודעה על ביטול מינוי לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)............................................................................... 4519

מינוי ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבבה

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הדרום... 4519 מינוי ממלא מקום למפקח על המכרות.............................. 4519

עמוד

מינוי נציגי שר התחבורה והבטיחות בדרכים וממלאי מקומם בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה, וביטול

מינוי....................................................................................... 4520

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 4520

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 4520

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................ 4520

מינוי וביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה) .............................................................................. 4520

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדה למתן היתרים לפי

כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים. 4521 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חריש/1/א. 4521

הודעות בדבר השעייה, השעייה זמנית והוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 4521

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית יקנעם עילית..... 4523

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות.. 4523

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (ערד)...................... 4524

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4524

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4524

הודעות מאת הציבור................................................................ 4534

תיקוני טעויות דפוס