גיליון 6129 עמוד 1 מתאריך 24/08/2010ילקוט הפרסומים

י״ד באלול התש״ע


6129


24 באוגוסט 2010


עמוד

מינוי שופטי נוער............................................................................4542

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה........................................................4542

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס..............4542

הודעה על ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק ההגבלים העסקיים............................4542

הודעה על בחירת יושב ראש למועצה הדתית הדרוזית..............................................4542

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................................................4542

4543


הודעות מאת הציבור