גיליון 6129 עמוד 2 מתאריך 24/08/2010מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום בירושלים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער לתקופה של ארבע שנים: עינת אבמן-מולר מירית מי-דן דורית פיינשטיין עאסי עבאס.

ח' באב התש׳׳ע (19 ביולי 2010) (חמ 686—3)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

י ס״ח התשל״א, עמ' 134.

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את צוריאל לרנר, רשם של בית משפט שלום לרשם של בתי משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (י בספטמבר 2010). ח' באב התש׳׳ע (19 ביולי 2010) (חמ 2666—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״ה-1965 בהתאם לתקנות 19 ו-20 לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה־ 1965', אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

(י) נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות לפקיד רשוי2;

(2)    הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;

(3)    הבחינה בכתב תיערך ביום ד', י״ט בחשוון התשע״א (27 באוקטובר 2010);

(4)    את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות באחד המקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;

בית המכס ומע״מ, נמל אילת, אילת;

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

י ק״ת התשכ״ה, עמ' 1307. 2 י״פ התשנ״ח, עמ' 1230; התשס״ד, עמ' 192.

(5)    הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

(6)    מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יוזמן לבחינה בעל פה.

ו' באלול התש״ע (16 באוגוסט 2010) (חמ 69—3)

יהודה נסרדישי

מנהל רשות המסים בישראל

הודעה על ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י, אני מודיעה על ביטול ההכרזה הקיימת של חברת לוחות דקורטיביים ישראליים בע״מ2 כבעלת מונופולין באספקת לוחות מרובדים (פורמאיקה), לאחר שבדיקה שנערכה ברשות להגבלים עסקיים העלתה כי החברה אינה מהווה עוד מונופולין באספקתם.

תוקף ביטול ההכרזה - ממועד הודעתי זו.

תיק המונופולין שמספרו 357 פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, ובאתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים שכתובתו:

.www.antitrust.gov.il

ט' באב התש״ע (20 ביולי 2010) (חמ 184—3)

רונית קן

_    הממונה על הגבלים עסקיים

1    ס״ח התשמ״ח, עמ' 128.

2    י״פ התשמ״ט, עמ' 2365.

הודעה על בחירת יושב ראש למועצה הדתית הדרוזית

לפי תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ״ו-1996

אני מודיע בהתאם לתקנה 3 לתקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ״ו-1996י, כי בתוקף סמכותה לפי התקנה האמורה בחרה המועצה הדתית הדרוזית בישיבתה מיום ג' באלול התש״ע (13 באוגוסט 2010) את השיח' מופק מחמד טריף, ת״ז 058189671, חבר המועצה הדתית הדרוזית2, ליושב ראש המועצה האמורה.

י' באלול התש״ע (16 באוגוסט 2010) (חמ 2507—3)

תופיק סלאמה

_    מזכיר המועצה הדתית הדרוזית

1    ק״ת התשנ״ו, עמ' 127; התשס״ט, עמ' 414.

2    י״פ התש״ע, עמ' 4394.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש״ר 5304/08

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת פיצה הום בע״מ, ח״פ 51-179783-9.

והמבקש: ח׳ליל ג׳ואד, ת״ז 40417685, ע״י ב״כ עו״ד נזאר מחאג׳נה, מרח' אלמסעודי 9, ת״ד 19239, ירושלים.

ילקוט הפרסומים 6129, י״ד באלול התש״ע, 24.8.2010 4542