גיליון 6129 עמוד 6 מתאריך 24/08/2010נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נטלי דוידאי, עו׳׳ד, מפרקת

ד״ר ישראלה הירש - רופאת שיניים בע״מ

(ח״פ 8—432445— 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 8.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות את שמואל הירש, ממושב שואבה 56, 90855 למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל — לא ייענה.

שמואל הירש, מפרק

ד״ר ישראלה הירש - רופאת שיניים בע״מ

(ח״פ 8—432445—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.9.2010 בשעה 18.00, במושב שואבה 56, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל הירש, מפרק

וורי בסט בע״מ

(ח״פ 9—217563—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.7.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין אידלמן, ת׳׳ז 015903123, מרח' זריצקי 6/1, ירושלים 97272, טל' 5866567—02, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל — לא ייענה.

בנימין אידלמן, מפרק

וורי בסט בע״מ

(ח״פ 9—217563—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.9.2010 בשעה 10.00, ברח' זריצקי 6/1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין אידלמן, מפרק

אלקנטי יבוא ושיווק רהיטים בע״מ

(ח״פ 8—233436—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.9.2010 בשעה 11.00, ברח' לישנסקי 10, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד בטיטו, מפרק

בזר שיק בע״מ

(ח״פ 0—357299—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.9.2010 בשעה 16.00, ברח' דה וינצ׳י 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב לביא, עו״ד (חשבונאי), מפרק

ענת קוסמטיקס בע״מ

(ח״פ 3—346474—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.9.2010 בשעה 20.00, ברח' הרטגלס 13, תל אביב 69971, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבינועם מנדה, עו״ד, מפרק

ילקוט הפרסומים 6129, י״ד באלול התש״ע, 24.8.2010 4546