גיליון 6130 עמוד 1 מתאריך 26/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באלול התש״ע    6130    26 באוגוסט 2010

עמוד    עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 4550    הודעה בדבר    שינוי בתקנים................................................... 4552

הודעה על מינוי יושב ראש מליאת רשות    השידור...... 4550    הודעה בדבר    ביטול תקנים..................................................... 4552

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 4550    הודעה בדבר    בקשות    לרישום זכות מטפחים................... 4552

הודעה על כניסתו לתוקף של ההסכם בין ממשלת

.    הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 4552

ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח

כלכלי בדבר זכויות יתר, חסינויות והקלות    הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 4554

המוענקות לארגון............................................................. 4551 הודעה על בקשה לחידוש רישום במקרקעין................... 4555

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 4551    הודעות מאת    הציבור................................................................ 4555