גיליון 6131 עמוד 1 מתאריך 29/08/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באלול התש״ע    6131    29 באוגוסט 2010

עמוד    עמוד

תיקוני תקנון הכנסת.................................................................. 4558    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4601

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4562    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4602

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)    הודעות מאת הציבור................................................................ 4603

וחוק התכנון והבניה........................................................ 4562    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 4612