גיליון 6132 עמוד 1 מתאריך 01/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באלול התש״ע    6132    1 בספטמבר 2010

עמוד    עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 4614    מינוי חברה בוועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת    מקרקעים בשעת חירום.................................................. 4614

הטבע והגנים הלאומיים............................................... 4614    תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

מינוי מנהל בפועל לבתי הדין הרבניים לפי חוק הדיינים. 4614    התרבות והספורט במוסדות ציבור............................ 4614

מינוי חברה בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים    תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................... 4615

ושירותי שמירה................................................................. 4614    הודעות מאת הציבור................................................................ 4615