גיליון 6133 עמוד 1 מתאריך 02/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באלול התש״ע    6133    2 בספטמבר 2010

עמוד


עמוד

הסמכה לפי פקודת בריאות העם......................................... 4618

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות).............................................. 4618

היתר להעלאת מחירי לחם לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים........................................................... 4618

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט........................ 4619

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים. 4623 הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל. 4624 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 4628 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 4630

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 4630

הודעה בדבר בחירת סגן ממלא מקום וסגני ראש

רשות מקומית .................................................................... 4632

הארכת תוקף הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית

לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים... 4632

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 4639

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4640

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4618

הודעות מאת הציבור................................................................ 4661