גיליון 6134 עמוד 1 מתאריך 07/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ח באלול התש״ע    6134    7 בספטמבר 2010

עמוד


עמוד

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד ראש

הממשלה לפי חוק שירות המדינה (מינויים)......... 4666

מינוי חברים לבית הדין להגבלים עסקיים..................... 4666

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות [נוסח חדש] . 4666 מינוי לפי חוק הנוטריונים....................................................... 4666

מינוי ראש רשות מוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון 4666 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים ................................ 4666

מינוי רשם בית דין לעבודה................................................... 4667

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרבים................................................................... 4667

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 4667

הרשאה והסמבה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות

יבשתיים ופקודת בריאות העם .................................. 4667

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 4668

מינוי ושינוי מינוי קצינות מבחן למבוגרים...................... 4668

הסמבה לפי חוק החומרים המסובנים................................ 4669

הסמבה לפי תקנות החומרים המסובנים (ייבוא וייצוא

פסולת חומרים מסובנים)............................................... 4669

הסמבה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת........................... 4669

הסמבת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים.................... 4669

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה

הארצית לתבנון ולבנייה............................................... 4669

קביעת רשימות של נציגי ציבור בוועדות קנסות לפי

חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)......................... 4669

אצילת סמבויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 4670

הודעה על העברת סמבויות לפי חוק הבניסה לישראל 4670

הברזה על בית סוהר.................................................................. 4670

הודעה על מתן צו הארבה לפי חוק יישום הסבם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)................................................................ 4670

הודעה בדבר העלות הבוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4670

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה... 4670 הודעות בדבר בחירה של סגני ממלאי מקום של ראשי

עיריות (ערד, בפר סבא).................................................. 4671

הודעה בדבר חדילה מבהונה ובחירה של סגני ראש

המועצה המקומית בפר יאסיף.................................... 4671

הודעה על מחיקת תאגיד סובן מבס מפנקס סובני

המבס..................................................................................... 4671

הודעה על איסור לפעול בסובן מבס................................... 4671

הודעות לפי חוק התבנון והבנייה........................................ 4672

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 4698

הודעות מאת הציבור................................................................ 4699