גיליון 6134 עמוד 44 מתאריך 07/09/2010נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

דנה רוזנשטין-ניר, עו׳׳ד, מפרקת

אינקוטד בע׳׳מ

)ח״פ 51-304435-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רוני רוטלר, מרח' ויצמן 26/2, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רוני רוטלר, עו״ד, מפרקת

ישראמטק 2009 בע״מ

(ח״פ 51-418512-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 16.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא עידן, ת׳׳ז XXXXXX458, מרח' צבעוני 14, פולג נתניה 42208, טל' 054-5443402, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גיא עידן, מפרק

נאמני משפחת אבולעפיה בע׳׳מ

(ח״פ 51-079791-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 8.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אורלי רוטנברג, ת׳׳ז 061233474, ממשרד עו׳׳ד אהרונסון, אבולעפיה, אמודאי ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

אורלי רוטנברג, עו״ד, מפרקת

ברוש הגליל בנין ופיתוח בע׳׳מ

(ח״פ 51-225173-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.7.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד מוחמד בכר, מרח' לוחמי הגטאות 39, עכו, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

מוחמד בכר, עו״ד, מפרק

זוית ראייה בע׳׳מ

(ח״פ 51-241696-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.3.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה ליימן, מרח' סמטת מולית 1, אילת, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רבקה ליימן, מפרקת

א.נ ישרים בע׳׳מ

(ח”פ 51-342915-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אלון גבאי, מרח' סחרוב 26, ראשון לציון, טל' 03-9535858, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

ילקוט הפרסומים 6134, כ״ח באלול התש״ע, 7.9.2010 4708