גיליון 6134 עמוד 46 מתאריך 07/09/2010נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שי דורון, מפרקת

נכסי בר שלומי בע״מ

(ח׳׳פ 51-044288-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא ארמני, מרח' הרצל 9, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גיורא ארמוני, מפרק

שיקלר חברה לעבודות עפר והשכרת מפלסים בע״מ

(ח”פ 51-056615-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבינעם כובשי, מרח' קריניצי 5, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אבינעם כובשי, רו״ח, מפרק

אופירי - מזרחי חברה לבנין ושרותים בע״מ

(ח״פ 51-078337-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות את אבשלום אופירי, מרח' הרב הרצוג 15, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

אבשלום אופירי, מפרק

א.י.א. גזית - שירותי הארחה בע״מ

(ח״פ 51-167764-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יניב בקאל, ת׳׳ז XXXXXX864, מרח' הבונים 6, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יניב בקאל, עו״ד, מפרק

אהוד וולפוביץ - יועצים בע״מ

(ח״פ 51-321941-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.7.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות את עו״ד חדווה וולפוביץ, מרח' נעמי 1, חיפה, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

חדווה וולפוביץ, עו״ד, מפרקת

רקנל בע״מ

(ח״פ 51-419775-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקול בלום, מרח' הגלעד 19ב, יקנעם, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

ילקוט הפרסומים 6134, כ״ח באלול התש״ע, 7.9.2010 4710