גיליון 6134 עמוד 47 מתאריך 07/09/2010נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ניקול בלום, מפרקת

מנצ׳סטר ביף בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-352015-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 11.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפורה שטרן, מרח' רש״י 73/15, ירושלים, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

צפורה שטרן, מפרקת

גינאה שרותי הנדסה יעוץ ופיקוח בע״מ

(ח״פ 51-092379-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק גינאה, ת׳׳ז XXXXX034, מרח' צמח שלמה 1, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יצחק גינאה, מפרק

נכס חלקה 29 בגוש 6756 בע׳׳מ

(ח״פ 51-026777-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 11.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את עו׳׳ד צוריאל אברג׳ל, מרח' בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

צוריאל אברג׳ל, עו״ד, מפרק

ג.ל.י.פ הפנינג חולון בע׳׳מ

(ח״פ 51-265273-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.7.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי ארז, מרח' יום הכיפורים 21, חולון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אלי ארז, מפרק

אופטיקד - יישומי בינה מלאכותית בע׳׳מ

(ח״פ 51-131003-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.8.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אודי דורון, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

הואיל ואי-הגשת תביעות חוב עד למועד האמור לעיל עלולה להשפיע על זכותו של כל נושה להגשת תביעה בעתיד או על אפשרות קבלת הסכום המגיע לאותו נושה, אם וככל שמגיע, מתבקשים כל הנושים להקפיד על הגשת תביעות החוב עד למועד האמור לעיל.

אודי דורון, עו״ד, מפרק

רנסנט בע׳׳מ

(ח״פ 51-353630-0)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי ביום 14.10.2010, בשעה 20.00, תתקיים ברח' אברהם אבינו 2/11, אילת. אסיפה כללית של החברה ושל נושי החברה כדי לקבל החלטה בדבר פירוק החברה מרצון.

שחר דם-ארי, מפרק

4711 ילקוט הפרסומים 6134, כ״ח באלול התש״ע, 7.9.2010