גיליון 6135 עמוד 1 מתאריך 16/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשע״א    6135    16 בספטמבר 2010

עמוד


עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה

למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור. 2 הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם................................................................ 4

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................... 5

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה............................. 6

מינוי ממוני בריאות לפי תקנות בריאות העם (תקני

איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)............ 6

הסמכה להכיר במעבדות לפי התקנות האמורות......... 7

אצילת סמכויות המפקח על התעבורה............................. 7

הודעה על קביעת תחום הסמכה לפי חוק הרשות

הלאומית להסמכת מעבדות........................................ 7

תיקוני הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים .. 7

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 8

הודעה על הצעת החלטה של מועצת עיריית ירושלים לפי חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו) .................................................................. 8

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 8

הודעות לפי התכנון והבניה .................................................. 8

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 60

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 60

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 71

הודעות מאת הציבור................................................................ 73