גיליון 6136 עמוד 1 מתאריך 19/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בתשרי התשע״א    6136    19 בספטמבר 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה......................................................82

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 135