גיליון 6137 עמוד 1 מתאריך 21/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשע״א    6137    21 בספטמבר 2010

עמוד


עמוד

הודעה בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש הוועדה

המייעצת לבטיחות גרעינית........................................ 154

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 154

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 154

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט........................... 154

מינוי נשיאות לפי חוק בית הדין לעבודה........................ 154

מינוי סגני בבתי המשפט......................................................... 155

מינוי שופט בבית משפט לענייני משפחה........................ 155

מינוי שופטים בבית משפט לתביעות קטנות................... 155

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 155

מינוי שופטת נוער...................................................................... 156

אישור הסכם לפי צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים

ציבוריים)............................................................................. 156

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעורים לפי חוק

נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים..... 156

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 156 מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 156

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים... 156

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 157

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 157

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 157

הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין............................... 157

מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים..................... 157

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה...................................... 157

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 158

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 159

מינוי, ביטול מינוי ושינוי מינוי לפי חוק הסעד (סדרי

דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים).................. 160

מינוי וביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על

חוסים .................................................................................... 161

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים).......................................................... 161

מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה לפי חוק

הביטוח הלאומי................................................................ 162

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 162

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 162

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית ראשון לציון....... 163

החלטות להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק

השביעי................................................................................. 163

הודעה על הסמכת ועדת הגרלות לפי חוק העונשין.... 163 הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים.................................................................................. 163

אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה.............................. 164

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 164

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 170

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 171

הודעות מאת הציבור................................................................ 172