גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010הודעה בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית

לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בנייה והפעלה של כור גרעיני), התשל״ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בנייה והפעלה של כור גרעיני(, התשל׳׳ה-1974י, אני מודיע כי מיניתי את חבר הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית2, רמי סימון, לממלא מקום יושב ראש הוועדה, עקב פטירתו של אינג' צבי קמיל.

תוקף המינוי עד יום כ׳׳ד בטבת התשע׳׳א )31 בדצמבר 2010(.

כ׳׳ד באב התש׳׳ע )4 באוגוסט 2010( )חמ 3-958(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

י ק׳׳ת התשל׳׳ה, עמ' 280. 2 י״פ התשס׳׳ט, עמ' 3683.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי הירייה, התש״ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש״ט-1949', אני ממנה את עובדיה ניסים, ת׳׳ז XXXXXX428, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו כמנהל המחלקה לאבטחה פיסית במרכז למחקר גרעיני - שורק, משרד ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף מיום י״א באייר התש׳׳ע )25 באפריל 2010( עד יום כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳א )30 ביוני 2011( וכל עוד העובד האמור מכהן בתפקידו הנוכחי.

י׳׳ב באלול התש׳׳ע )22 באוגוסט 2010( )חמ 3-497(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התש״ט, עמ' 143; התשי״ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

1 . תמ״א 16/23/א/1/1/1 - תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב״ג-ירושלים - בתוואי שער הגיא קטע מערבי - דרך גישה לגשר 8;

2. תכנית מיתאר ארצית לתיירות תמ״א/12, שינוי מס' 1 -מלונאות.

כ״ו באלול התש״ע )5 בספטמבר 2010( )חמ 3-697(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את -השופט דב מגד - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופט ציון קאפח - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט שלמה פרידלנדר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

עורך דין עמית כהן - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום;

עורכת דין עדנה יוסף-קוזין - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז;

עורכת דין לימור זהבה ביבי-ממן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורך דין שמאי בקר - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

הרשם יובל גזית - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

הרשמת רחל בר״ג-הירשברג - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים;

הרשם אבי שליו - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת דין אופירה דגן-טוכמכר - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

הרשמת רבקה איזנברג - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הצפון;

הרשמת מירב קלמפנר-נבון - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה;

עורך דין אסף זגורי - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה;

עורכת דין אביטל מולד-אדלר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )נוער( במחוז ירושלים; עורכת דין ענבל קצב-קרן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה.

החל ביום י״ג באלול התש״ע )23 באוגוסט 2010(.

כ' באלול התש״ע )30 באוגוסט 2010( )חמ 3-60(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 78.

מינוי נשיאה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה,

ילקוט הפרסומים 6137, י״ג בתשרי התשע״א, 21.9.2010 154

1

ס״ח התשכ״ט, עמ' 70.