גיליון 6137 עמוד 3 מתאריך 21/09/2010אנו ממנים בזה את אורלי סלע, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, להיות נשיאה של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (1 בספטמבר 2010) עד יום ט' באלול התשע׳׳ז (31 באוגוסט 2017). י׳׳ט באלול התש׳׳ע (29 באוגוסט 2010) (חמ 3-1563)

בנימין בן-אליעזר    יעקב נאמן

שר התעשייה המסחר והתעסוקה שר המשפטים

מינוי נשיאה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו מאריכים בזה את מינויה של ורד שפר, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, להיות נשיאה של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום ב' בתשרי התשע׳׳א (10 בספטמבר 2010) עד יום ה' בתשרי התשע׳׳ד (9 בספטמבר 2013). כ׳׳ז בתמוז התש׳׳ע (6 בספטמבר 2010) (חמ 3-1563)

בנימין בן-אליעזר    יעקב נאמן

שר התעשייה המסחר והתעסוקה שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את נסר אבו טהה, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ז באלול התש׳׳ע (6 בספטמבר 2010). כ׳׳ז באלול התש׳׳ע (6 בספטמבר 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (1 בספטמבר 2010). ו' באלול התש׳׳ע (16 באוגוסט 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט בבית משפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני המשפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט השלום הרשומים להלן לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010): אסף זגורי; ענבל קצב-קרן.

י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את אשר גולדין, שופט בקיצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות במחוז תל אביב החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (1 בספטמבר 2010).

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את רחל חוזה, שופטת בקיצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (1 בספטמבר 2010).

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את אשר גולדין, שופט בקיצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לעניינים מקומיים במחוז תל אביב החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (1 בספטמבר 2010).

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010) (חמ 3-1653)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

155 ילקוט הפרסומים 6137, י״ג בתשרי התשע״א, 21.9.2010