גיליון 6138 עמוד 1 מתאריך 21/09/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשע״א    6138    21 בספטמבר 2010

עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדות בחירות ברשויות המקומיות אעבלין וירוחם................................ 194

היתר להעלאת מחירי לחם לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים............................. 194

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.................. 195