גיליון 6139 עמוד 1 מתאריך 05/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בתשרי התשע״א    6139    5 באוקטובר 2010

עמוד אישור רשימה של סניגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 198

מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא

הגנה לישראל (גמלאות)............................................... 198

מינוי חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות 198 מינוי נציג למועצת הרשות לפי חוק הרשות לפיתוח

ירושלים................................................................................ 198

מינוי רשם זוגיות לפי חוק ברית    הזוגיות לחסרי דת.... 198

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 198 החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 199 עמוד

הועה על הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)...................... 199

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 199

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית ראשון לציון....... 200

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הצפון - תוספת רמת הגולן.......................................... 200

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון ולמחוז הדרום......................................... 200

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 201

הודעות מאת הציבור................................................................ 203