גיליון 6140 עמוד 1 מתאריך 07/10/2010ילקוט הפרסומים

כ״ט בתשרי התשע״א

6140


7 באוקטובר 2010

עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו..................................... 206

הודעה על גמר כהונתה של שופטת בבית המשפט ................................................ 206

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 206

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור קיצוב........................................ 206

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור....................................................... 207

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) וחוק התכנון והבניה.............................. 217

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................................................ 266

הודעות מאת הציבור................................................................................. 267