גיליון 6140 עמוד 25 מתאריך 07/10/2010הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 5986, התשס׳׳ט, עמ' 5269.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר תיקון טעות סופר במסמכי תכנית מיתאר מקומית מס' 10972 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, רח' שאול המלך 27

נמסרת בזה הודעה, בדבר תיקון טעות סופר במסמכי תכנית מיתאר מקומית מס' 10972, שינוי לתכניות 1511, 62.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שאול המלך 27. שכונת סנהדריה. קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך בין 220/825 - לבין 220/875, רוחב בין 633/900 -לבין 633/925. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30106, חלקה במלואה: 95.

מטרת התכנית: 1. הרחבות דיור. 2. שינוי ייעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד. 3. קביעת הבינוי הזה בשטח: א. הרחבות דיור ל-5 יח׳׳ד ב. תוספת מרפסות זיזיות בהתאם לנספח הבינוי. ג. קביעת קווי בניין חדשים לתוספת הבניה כאמור. ד. הבניה המוצעת היא 397.3 מ׳׳ר, מתוכם 338.8 מ׳׳ר שטחים עיקריים ו-58.5 מ׳׳ר שטחי שירות. ה. תוספת קומה על גבי גג קיים להרחבת דיור ליח׳׳ד מס' 5. ו. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

ח.    קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומרפסת להריסה.

ט.    קביעת מס' הקומות ל-3 קומות מעל מפלס ה-0.00 ו-2 קומות מתחת למפלס 0.00. י. קביעת שימושים למגורים בלבד.

טעות הסופר שהוועדה החליטה על תיקונה: במסמכי התכנית המאושרת נפלה טעות סופר, והדרך הסמוכה לתחום התכנית לא הופיעה בהתאם למצבה המאושר לפי תכנית 1511. לאחר שהוועדה שוכנעה כי מדובר אמנם בטעות סופר, היא הורתה על תיקון מסמכי התכנית ועל הצמדת הדרך לקונטור הבניין הקיים, כמפורט בתכנית 1511.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' בש/154/יא שם התכנית: קביעת זכויות בניה במגרש מס' 33, אזור תעשייה צפוני בית שמש, רח' הבנאי, פינת רח' יגאל אלון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' בש/154/יא, שינוי לתכנית תרשצ/5/32/1, כפיפות לתכנית בש/154.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש. רחוב הבנאי. רחוב יגאל אלון 1. אזור התעשייה הצפוני של בית שמש. קואורדינטות אורך 199/400, קואורדינטות רוחב 629/200. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 5206, חלקה במלואה: 33.

מטרת התכנית: 1. קביעת קווי בניין ואחוזי בניה. 2. הרחבת זכויות הדרך של רח' יגאל אלון ב-5 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת אחוזי בניה. 2. קביעת קווי בניין: קו בניין קדמי הפונה לרח' יגאל אלון - 5 מ', היתר לפי המסומן בתשריט. 3. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

4. הפקעה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 28/05/2009 ובילקוט הפרסומים 5965, התשס׳׳ט, עמ' 4406, בתאריך 17/06/2009.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש, רח' נחל שורק 10, בית שמש 99100, טל' 02-9900778, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' מי/1002

שם התכנית: הקמת מיתקן להגברת לחץ מים, הר אדר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' מי/1002, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכניות תממ/30/1, תתל/24, תמא/35.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה החמישה.

הר הדר, דרומית מזרחית ליישוב מעלה החמישה. קואורדינטה X211/525, קואורדינטה Y636/225. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 29908, חלקה במלואה: 22, חלקי חלקות: 9, 10.

מטרת התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיתקן להגברת לחץ מים בעבור יישובי הסביבה תוך קביעת הנחיות ומגבלות לבניה ולפיתוח. ב. התכנית תאפשר הקמת מיתקנים הנדרשים להובלת המים לירושלים, כמו משאבות, מיתקני צנרת ולוחות חשמל. ג. הסדרת נושא המזבלה הלא חוקית הקיימת במקום.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי למיתקן הנדסי ודרך יער ראשית. ב. העברת הפסולת

229 ילקוט הפרסומים 6140, כ״ט בתשרי התשע״א, 7.10.2010