גיליון 6141 עמוד 1 מתאריך 10/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בחשוון התשע״א    6141    10 באוקטובר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על ביעור רשומות בבתי משפט............................. 278

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 278

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 278

מוסדות ציבור מקבלי תמיכה בידי משרד הבריאות.... 280 מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה... 283

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 284

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 286

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............. 289

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו...................................... 291

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 292

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 295

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 296

הודעות מאת הציבור................................................................ 296