גיליון 6142 עמוד 1 מתאריך 10/10/2010ילקוט הפרסומים

ב' בחשוון התשע״א


6142


10 באוקטובר 2010


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).............................. 302

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק הפיקוח על העבודה................................................. 302

הודעות מאת הציבור......................................................................... 303

דוחות שבועיים של בנק ישראל................................................................ 304