גיליון 6142 עמוד 3 מתאריך 10/10/2010לפי סעיף 15ב(א) לחוק שכר מינימום, התשמ׳׳ו-41987, לפי סעיף 18(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-51988, אני ממנה את עובדי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה הרשומים מטה לענין הפיקוח על ביצוע הוראות לפי החוקים האמורים, וכן על ביצוע הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א-62001, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס״ב-


וסעיף 7(ב) לחוק מס' זהות

72002, חוק הגנת השכר, התשי״ח-81958, למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח-1998’. שם משפחה שם פרטי

39530530

נועה

דרור

39592068

סהר

ראם

26484188

דרור

גרינברג

66444191

חגית

זינדרוף

301930616

סטס

וסרמן

40595043

סאמי

אבו מהדי

39455845

עומר

קוטובסקי

66362930

עדי

דנקנר

52807385

משה

כרמלי

39370911

עמית

קליינר

39670989

אמנון

הלל

320657224

קרן

בר

39923735

שי

דוד

33878364

צורי

זנזורי

300518115

יעל

זדה

15818461

ארז

נגה

39988381

מיכאל

איטח

33394651

תומר

שמחי

21521737

לירז

מדמוני

300274537

אפרת

ואנונו

23734163

תמיר

אבני

310919865

יגאל

מלצר

300765658

נופית

אבוטבול

38730263

דבורית

עטר

301866570

ריהאם

מנסור

26595454

שני

כהן

36569374

צופית

אורן

39731617

הדס

לוי

כ״ז באב התש״ע (28 ביולי 2010)

(חמ 3-150)

בנימין (פואד) בן אליעזר

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

68; התשס״ב, עמ' 493.

4 ס״ח התשמ״ז, עמ'

; י״פ התשנ״ו, עמ'

5 ס״ח התשמ״ח, עמ' 38; התשנ״ח, עמ' 169

.1054

.2749

378; י״פ התשס״ב, עמ'

6 ס״ח התשס״א עמ'

.2749

210; י״פ התשס״ב, עמ'

7 ס״ח התשס״ב, עמ'

86; י״פ התשס״ד, עמ' 1323.

8 ס״ח התשי״ח, עמ'

.913

166; ס״ח התשס״ו, עמ'

9 ס״ח התשנ״ח, עמ'


הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מ.ט.ס. פלוס בע״מ

(ח”פ 51-291562-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.11.2010, בשעה 14.00, ברח' האומנות 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי שמר, מפרק

"ברית עולם" - תנועת ההתנדבות הישראלית היהודית הבינלאומית חברה לתועלת הציבור בע׳׳מ

(ח״פ 51-365652-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 10.12.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אבידע שטרן, מרח' סמטת רודין (פלטרין), חדרה 38205, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אבידע שטרן, עו״ד, מפרק

"ברית עולם" - תנועת ההתנדבות הישראלית היהודית הבינלאומית חברה לתועלת הציבור בע׳׳מ

(ח״פ 51-365652-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.11.2010, בשעה 19.00, ברח' הלח״י 27, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבידע שטרן, עו״ד, מפרק

עולם הבטוח סוכנות לביטוח (1997) בע׳׳מ

(ח״פ 51-243175-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.11.2010, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' הרצל 1, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן מלול, עו״ד, מפרק303 ילקוט הפרסומים 6142, ב' בחשוון התשע״א, 10.10.2010