גיליון 6143 עמוד 1 מתאריך 11/10/2010ילקוט הפרסומים

ג' בחשוון התשע״א


6143


11 באוקטובר 2010


עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון...................................................... 306

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...................................................... 312

הודעות מאת הציבור....................................................................... 315