גיליון 6144 עמוד 1 מתאריך 12/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בחשוון התשע״א    6144    12 באוקטובר 2010

עמוד


עמוד

הודעות על קביעת ממלאי מקום לראש הממשלה....... 318

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות

ואמנות................................................................................. 318

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 318

מינוי סגנית נשיא בבית משפט............................................. 318

הודעות על גמר כהונתם של    שופטים................................ 318

הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח............................. 319 מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.... 319 מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי ....................................................................... 319

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 319

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 319

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים (הטלת פסולת)............................................. 320

הודעות מאת הציבור................................................................ 320