גיליון 6145 עמוד 2 מתאריך 13/10/2010משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה ושוו קיום הוואה

בהתאם לסעיף 67 ?יחולו ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלו הוגשו לרשמים לעני־יני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

הרשם הענייני ירושה בירושהים -    רח׳ כילי הנשרים 5 ו, בנין התאומים, ירושהים

ימאות

04/08/2008 וקנין פלורה

וקנין אליהו

2/21758

0 0/04/201 1 והרי יאיר

נהרי זכשיה י

21904/ה

1/2009 14/1 קוקה עמל

קוקה אברהם מאה

4ר1/221

22/09/2009 פומיסקי דבורה

מזרחי מיכאל

2/22149

0 7/03/201 1 חביב אמעון

חביב בתיה

1/22146

0 08/05/201 וולוך סלווון אמאו

מלוך מינה

1/22145

0 22/04/201 בורנאטיין חיה

בורנאטין אמואל

1/22125

0 08/06/201 קורי יאראל

וקורי מרים

1/22149

0 08/015/801 נפרינין אליחבע

בריחן יגאל

1/22150

0 07/06/201 וינברג אמואל

וינברג בלה

1/22151

0 2/03/201 1 וו ל קי חיים

וו ל קי רביה

1/22157

0 21/05/201 בוגן וננסה

קוגן מרינה

1/22153

29/12/2009 דוייק עאדל

דוויק מוחמד

1/22156

0 83/01/201 בן ואיא ונרינה

בן ואיא אלמה

1/22155

5/07/2002 2 אדלר אמעון לרחק

אדלר רבקה

1/22150

0 2/02/201 1 עמדי יוסמ

עמדי חנה

1/22157

24/02/2002 גזית מיאלה

קוי קלוד

1/22159

5 09/05/201 גזי ת מיאלה

לוי־ קיווט

1/22160

3 22/00/200 ליפלנדסקי דמיטרי

היפלנדסקי לידיה

1/22161

01/02/2009 קרמניאן חיים

קרמניאן חנה

1/22162

0 01/06/201 בן נינים אסתר

בן נעים אנדרה אמעו

1/22167

26/09/2009 בן תזרי יעקב-חיים

לן עקרי אסתר

1/22166

0 06/02/201 רזו ובן גשולה

רזו ובן רדוק ראלח

1/22122

5/2005 87/0 אבנוב אירינה

אבנוב אפרים

1/221130

7 13/06/201 גבארין ניבין

גבארין פוזי

1/22122

31/01/2010 בביאן מדלין

ארבי־ גזלה

1/22172

0 2/05/202 1 בירוביץ רימונח

בסו קרוק

1/22185

6/06/2008 2 קנרקאליעזה

קנרק רחל

1/22179

0 23/05/201 לזנו״יוז ^גליעיור־

קנרק חיים

1/22187

0 29/02/201 גונזואילכו עזרא

סמואלס ניקול

1/22191

90/00/2020 בלמלם אילנה

בטיאס דוה

1/22194

0 06/06/201 הרשקו רבקה

הרשקה שמואל

1/22196

9 16/06/201 פנלקר גררד פייר

קולקר מוניק קולט

1/22192

09/06/2002 קביאן עמוס

קבי־אן אריידה

1/22197

0 16/00/201 קפנר פנינה

ישראל אסתר

1/22200

08/02/2008 אלמלח מישל

אלזרה סלומון

1/22203

0 1/04/201 1 בר דיין

בר טל אסתר

1/22205ילקוט הפרסומים 6145, ה' בחשוון התשע׳׳א, 13.10.2010 322