גיליון 6145 עמוד 58 מתאריך 13/10/2010ת. פטירה | |שם המבקש ומס, תיק    I בשם המנזח/ה

ציוהיח

סלג נזרי

^ר'^4:0^1

נשי יהובה

0/401850

רוטמן חיים

0/49671

יכווין קלימנט

^:3׳5ו0ו2/ 0

נבוז־ מזל

0/40670

טורם מיכאל

0/60859

אלטמן ינלין

0£501ו2/ 0

בריר חנה

^0£56ו2/ 0

בבלא יזנסנז

3נ32ו0ו2 / 0

ו,ר־זנקרנ_ מירצ׳ה

ו522ו0ו2/ 0

נזו־זגס נזריא

V40075

ליצלטו ברוך

^׳0/4082

לוקלינסקי בורה

1 ^2tcj2־?38־

ברנק קרנהרב

0 /40880

אלבשזר ררב

0 ^^1988 1

וישו אלי הרץ

6 /42HJ301

ז־וקןוס נלי

6 ^^110892

נניזן כווללי־י־ןי־ן

6 /421SSH06

שטי־ר חיים

6/40606

גר־יארג יעקב

V 40997

פסטר ^קבקרז

1/48998

מי־רזנצלק יאנה

1/48899

מזולאי אליהו

0^49900

ארב אטנר

6,/40190 7

להנייק חנה

:/40940

0 20/06/201 פלטי כהן שמחה 10/12/2009 שי אסתס 0 06/03/201 לביר שרה 0 0/07/201 2 אגא פריבה 23/10/1990 סלטי כהן שמחה 09/17/2009 טורם רבקה 96/09/1991 ללטמן משה 22/02/1090 ררור מרבכי 0 01/06/201 שניאוררות 0 60/06/201 ברוך מריאטה 0/012/2010^ קליגר רקיבה 0 9/90/291 1 1פז־ ^!טרו־זם בק 09/01/2009 ללוקליננסיקי מיכאל 2910/<292/91 ארנק לנביה 9 3/96/291׳^1 ללבינגר נירה 2910/׳3/97>1 ־־ינש סחסושנו־

0 02/0:0/292 בוקןס מיכהל שמוא 111/20065/^01 מלכה אילן 0 07/07/291 שטייר מיכז הלנה 0 00/07/201 גרינברג עוזי 3/19/7900 0 דינור שריגה 9:7/7010/^1 בוקריןאלה 2013/^0/^9 מזולאי אביגיל 62/97/7917 קירב ימירה 1/2001 20/1 דיכ:ז־רק חוה

לט01 טר 0יז, 9שם

הרשם לענייני ירושה בבאר שבע - רח' התקוה 4 באר שבע ירושות

1/22455    יעקוב זכר    13/09/2008 דוקרב לנה

צבי קויש, רשם

ילקוט הפרסומים 6145, ה' בחשוון התשע׳׳א, 13.10.2010 378