גיליון 6146 עמוד 1 מתאריך 14/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בחשוון התשע״א    6146    14 באוקטובר 2010

עמוד


עמוד

הודעה בדבר נטילת זכויות מחברת הכנסת.................... 394

הודעות על מילוי מקום של שרים....................................... 394

הודעה על מינוי חברות במועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.............................................................. 394

מינוי פקידי יערות...................................................................... 394

תיקון וביטול מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של

משרד החינוך למוסדות ציבור.................................... 396

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית ביאליק..... 397

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 397

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 397

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות

הוועדות המחוזיות והשגות הציבור........................ 397

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)........................................................... 398

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים . 398 הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני המכס .. 399

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 399

הודעה על מינוי פקחים לפי חוק הסדרת הטיפול

בחופי הכנרת...................................................................... 399

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (אבו בסמה)............... 399

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברים בוועדת ערר לארנונה והודעה על מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר

לארנונה (מודיעין-מכבים-רעות)............................. 399

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 400

הודעות הסדר במקרקעין......................................................... 400

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 401

הודעה על בקשה לחידוש רישום במקרקעין................... 402

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות......................... 402

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 404

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 422

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 429

הודעות מאת הציבור................................................................ 436