גיליון 6147 עמוד 1 מתאריך 21/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשוון התשע״א    6147    21 באוקטובר 2010

עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות


עמוד

מינוי והארכת מינוי חוקרי ילדים........................................ 442

מינוי לפי חוק הנוטריונים....................................................... 442

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין............................... 442

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 442

הודעה על מינוי נציב קבילות חיילים לפי חוק השיפוט

הצבאי................................................................................... 443

הודעה על מינוי חברה לוועדת תעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................ 443

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 443

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).... 443 הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק

הפסיכולוגים ...................................................................... 443

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת

אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח..................... 444

מינוי חבר המועצה לעבודות הנדסה בנאיות לפי

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות....... 445

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים, חוק המים, חוק

למניעת מפגעים וחוק רישוי עסקים......................... 445

הסמכה לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), ותקנות המים (מניעת זיהום

מים) (שימוש בבוצה וסילוקה).................................... 446

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים ממקורות יבשתיים.................................... 446

עמוד

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 446

הודעה על שינוי הרכב בוועדה המייעצת לפי חוק

היטלי סחר ואמצעי הגנה.............................................. 446

הודעה על התליית איסור לפעול כסוכן מכס................. 446

מינוי ממלאת מקום ועדת אתיקה לפי חוק זכויות

החולה................................................................................... 447

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הרשות הממשלתית

למים ולביוב ....................................................................... 447

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 447

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות ..... 447

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים......................... 448

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות................................ 448

הודעה על מינוי יושב ראש מועצת הרשות השנייה

לטלוויזיה ורדיו................................................................. 449

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (מצפה רמון)................... 449

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2010 (אור עקיבא, בת ים וגבעתיים)........................ 449

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2010...... 451

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2010....    451

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 456

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 503

הודעות מאת הציבור................................................................ 503