גיליון 6149 עמוד 1 מתאריך 25/10/2010רשומות

ילקוט

י״ז בחשוון התשע״א


הפרסומים

6149    25 באוקטובר 2010

עמוד

אכרזה על מוסדות חינוך רשמיים לפי חוק לימוד חובה .............................................................. 590