גיליון 6150 עמוד 1 מתאריך 25/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בחשוון התשע״א    6150    25 באוקטובר 2010

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-2.6.2010 עד 4.7.2010).............................................. 638

הצטרפות שותף (מ-2.6.2010 עד 4.7.2010)............................................... 639

פרישת שותף (מ-2.6.2010 עד 4.7.2010)................................................. 650

רישום שותפויות (מ-6.7.2010 עד 3.8.2010).............................................. 651

הצטרפות שותף (מ-6.7.2010 עד 3.8.2010)............................................... 653

פרישת שותף (מ-6.7.2010 עד 3.8.2010)................................................. 670

רישום שותפויות (מ-4.8.2010 עד 1.9.2010).............................................. 672

הצטרפות שותף (מ-4.8.2010 עד 1.9.2010)............................................... 673

פרישת שותף (מ-4.8.2010 עד 1.9.2010)................................................. 682

רישום שותפויות (מ-2.9.2010 עד 21.9.2010)............................................. 684

הצטרפות שותף (מ-2.9.2010 עד 21.9.2010).............................................. 684

פרישת שותף (מ-2.9.2010 עד 21.9.2010)................................................ 688

הודעות מאת רשם העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות......................................... 689

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................... 691