גיליון 6151 עמוד 1 מתאריך 26/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

התשע״א    51 1 6    26 באוקטובר


י״ח בחשוון

עמוד


2010


עמוד


הודעה על מתן רישיונות לפי חוק משק הגז הטבעי......... 694

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

(קופות גמל)....................................................................... 694

תכנית חיסונים לפי חוק הביטוח הלאומי............................ 695

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 696


הודעות על מיזוגי חברות.......................................................... 696

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 698

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 700

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 700

הודעות מאת הציבור................................................................ 704