גיליון 6152 עמוד 1 מתאריך 27/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בחשוון התשע״א    6152    27 באוקטובר 2010

עמוד

הודעה שמונים ושלוש על תיקון רשימת אתרי העתיקות......................................... 725

הודעה שמונים ושלוש על תיקון רשימת אתרי העתיקות

לפי חוק העתיקות, התשל׳׳ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק העתיקות, התשל״ח-978י', אני מודיע כי רשימת אתרי העתיקות1 2 (להלן - הרשימה), תתוקן כדלקמן:

725 ילקוט הפרסומים 52י6, י״ט בחשוון התשע״א, 0י0.20י.27

1

י ס׳׳ח התשל׳׳ח, עמ' 76; התשמ׳׳ט, עמ' 88.

2

י״פ התשנ״ד, עמ' 349י; התשכ׳׳ה, עמ' 446י; התשכ״ז, עמ' 630 ועמ' 58י2; התש״ל, עמ' 734; התשל״ב, עמ' 1286; התשל׳׳ג, עמ' 1824; התשל״ז, עמ' 474; התש״ם, עמ' 437י; התשמ״ב, עמ' 886; התשמ״ד, עמ' 3532; התשמ״ז, עמ' 93י; התשמ״ח, עמ' 2766; התש״ן, עמ' 3386; התשנ״א, עמ' 279י, עמ' 850י ועמ' 3548; התשנ״ב, עמ' 989 ועמ' 3812; התשנ״ג, עמ' 878, עמ' 732י, עמ' 2904 ועמ' 4י40; התשנ״ד, עמ' 78, עמ' 945׳ ועמ' ׳384; התשנ״ה, עמ' 447, עמ' 2683 ועמ' 3870; התשנ״ו, עמ' 3030 ועמ' 3347; התשנ״ז, עמ' 9, עמ' 2549 ועמ' 4092; התשנ״ח, עמ' 784, עמ' 2572, עמ' 3937 ועמ' 5194; התשנ״ט, עמ' 338׳, עמ' 3י20, עמ' 3083 ועמ' 4789; התש״ס, עמ' 779, עמ' 907, עמ' 947׳, עמ' 07י2, עמ' 2473, עמ' 2569, עמ' 2698, עמ' 2706, עמ' 3733, עמ' ׳382, עמ' 4095, עמ' 4689 ועמ' 4925; התשס״א, עמ' 65׳, עמ' 625, עמ' 737, עמ' ׳׳4׳, עמ' 269׳, עמ' 2083, עמ' 47י2, עמ' 2300, עמ' 2887 ועמ' ׳385; התש־ ס״ג, עמ' ׳328; התשס״ד, עמ' ׳262; התשס״ה, עמ' 985 ועמ' י4י3; התשס״ו, עמ' 3239; התשס״ז, עמ' 433׳; התשס״ח, עמ' 67׳׳; התשס״ט, עמ' 2135 (עמ' 4552).