גיליון 6153 עמוד 1 מתאריך 28/10/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״א    53 1 6    28 באוקטובר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל ובו.................................................................................. 794

הודעה על שינוי שם משרד ותואר שר.............................. 794

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של צבא הגנה

לישראל................................................................................. 794

הודעה על מינוי חברים מקרב הציבור בוועדה לאיתור

מועדים לפי חוק בנק ישראל........................................ 794

הודעה על פטור מחובת מכרז למשרות במינהלת

״תנופה״ לפי חוק שירות המדינה (מינויים)........... 794

צווים בדבר ביטול מינוי יושב ראש רשויות

מוסמכות ובדבר מינוי יושב ראש כאמור............... 794

מבחנים לתמיכה של משרד הרווחה והשירותים

החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות................... 795

מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור במסגרת החלטת

הממשלה מס' 13 לסיוע לארגונים ועמותות.......... 797

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל)..................................................... 799

מינוי מנהלי ארנונה (חיפה, טבריה)................................... 799

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2010.... 800 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2010. 800 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2010.... 802 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2010. 802

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 805

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 816

הודעות מאת הציבור................................................................ 843